Uczelnie, studenci oraz firmy dla uczniów

Reforma oświatowa

Ustawa o systemie oświaty
Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910950425

Informator CKE o egzaminie ósmoklasisty
Źródło: https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Podstawa programowa MEN – szkoła podstawowa:

Źródło: https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/podstawa-programowa-materialy-dla-nauczycieli.html