Uczelnie, studenci oraz firmy dla uczniów
Kiedyś dzięki AI będziecie się mogli uczyć tutaj efektywniej

Szkoła średnia

Klasa 1 (po gimnazjum)

 1. Liczby rzeczywiste
  1. Spójniki i prawa logiczne
  2. Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory
  3. Potęga o wykładniku wymiernym
  4. Pierwiastek z liczby nieujemnej i nieparzystego stopnia
  5. Procenty
  6. Logarytm i jego własności
  7. Wartość bezwzględna, jej interpretacja geometryczna i własności
  8. Zbiory i działania na zbiorach
  9. Przedziały i działania na przedziałach
 2. Wyrażenia algebraiczne
  10. Mnożenie sum algebraicznych
  11. Wzory skróconego mnożenia
 3. Równania i nierówności
  10.Rozwiązanie równania, nierówności
  11.Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
  12.Równania i nierówności z wartością bezwględną
  13.Algebraiczne metody rozwiązywania układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
  14.Graficzna metoda rozwiązywania układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
  15.Równania kwadratowe z jedną niewiadomą
  16.Wzory Viete’a
  17.Nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą
  18.Równania i nierówności liniowe i kwadratowe z parametrem
  19.Układy równań drugiego stopnia
 4. Funkcje
  20.Sposoby opisywania funkcji
  21.Wartość funkcji
  22.Własności funkcji
  23.Przekształcenia wykresów funkcji
  24.Funkcja liniowa
  25.Funkcja kwadratowa – wprowadzenie
  26.Wyróżnik i miejsca zerowe funkcji kwadratowej
  27.Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej
  28.Funkcja kwadratowa – zadania
 5. Planimetria i trygonometria
  29.Kąty w trójkącie
  30.Trójkąty przystające
  31.Trójkąty podobne
  32.Wielokąty podobne
  33.Twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa
  34.Trójkąty prostokątne
  35.Definicje fukncji trygonometrycznych kąta ostrego
  36.Związki między funkcjami trygonometrycznymi
  37.Zastosowania trygonometrii w planimetrii
 6. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
  38.Pola czworokątów
  39.Jednokładność
  40.Odległość punktów w układzie współrzędnych
  41.Środek odcinka
  42.Symetrie w układzie współrzędnych
  43.Równanie prostej na płaszczyźnie
  44.Nierówności liniowe z dwiema niewiadomymi
  45.Równanie okręgu
  46.Wzajemne położenie prostej i okręgu
  47.Wzajemne położenie dwóch okręgów
  48.Wektory

Klasa 1 (po szkole podstawowej)

 1. Liczby rzeczywiste
  1.Spójniki i prawa logiczne
  2.Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory
  3.Potęga o wykładniku wymiernym
  4.Pierwiastek sześcienny, z liczby nieujemnej i nieparzystego stopnia
  5.Procenty
  6.Logarytm i jego własności
  7.Wartość bezwzględna, jej interpretacja geometryczna i własności
  8.Zbiory i działania na zbiorach
  9.Przedziały i działania na przedziałach
 2. Wyrażenia algebraiczne
  10. Mnożenie sum algebraicznych
  11. Wzory skróconego mnożenia
 3. Równania i nierówności
  12.Rozwiązanie równania, nierówności
  13.Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
  14.Równania i nierówności z wartością bezwględną
  15.Równania i nierówności liniowe z parametrem
 4. Układy równań
  16.Algebraiczne metody rozwiązywania układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
  17.Graficzna metoda rozwiązywania układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
  18.Równania kwadratowe z jedną niewiadomą
  19.Nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą
 5. Funkcje
  20.Sposoby opisywania funkcji
  21.Wartość funkcji
  22.Własności funkcji
  23.Przekształcenia wykresów funkcji
  24.Proporcjonalność odwrotna
  25.Funkcja liniowa
  26.Funkcja kwadratowa – wprowadzenie
  27.Wyróżnik i miejsca zerowe funkcji kwadratowej
  28.Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej
  29.Funkcja kwadratowa – zadania
 6. Planimetria
  30.Kąty w trójkącie
  31.Trójkąty przystające
  32.Trójkąty podobne
  33.Wielokąty podobne
  34.Twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa
 7. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
  35.Wektor w układzie współrzędnych
  36.Równanie prostej na płaszczyźnie
  37.Nierówności liniowe z dwiem niewiadomymi