Uczelnie, studenci oraz firmy dla uczniów
Kiedyś dzięki AI będziecie się mogli uczyć tutaj efektywniej

Szkoła podstawowa

KLASY 4-6
1. Liczby naturalne
2. Działania pisemne
3. Figury geometryczne
4. Ułamki zwykłe
5. Ułamki dziesiętne
6. Pola figur
7. Figury przestrzenne
8. Liczby całkowite
9. Działania na liczbach
10. Wyrażenia algebraiczne i równania
11. Bryły

KLASA 7

 1. Liczby
  1.Podział liczb, zapis liczb w systemie rzymskim
  2.Liczby wymierne na osi liczbowej
  3.Rozwinięcia dziesiętne, przybliżanie i zaokrąglanie
  4.Dzielniki i wielokrotności
  5.Działania na liczbach wymiernych
  6.Wyrażenia arytmetyczne
  7.Proporcjonalność prosta
  8.Ułamek liczby
 2. Procenty
  9.Procenty
  10.Obliczanie procentu danej liczby
  11.Obliczanie liczby, gdy dany jest procent
  12.O ile procent więcej, o ile procent mniej
  13.Podwyżki i obniżki w procentach
  14.Obliczenia procentowe
 3. Potęgi i pierwiastki
  15.Potęga o wykładniku naturalnym
  16.Potęgi o tych samych podstawach
  17.Własności potęgowania
  18.Notacja wykładnicza
  19.Obliczenia w notacji wykładniczej
  20.Pierwiastek kwadratowy i sześcienny
  21.Własności pierwiastkowania
  22.Działania na potęgach i pierwiastkach
 4. Wyrażenia algebraiczne
  23.Zapisywanie wyrażeń algebraicznych i obliczanie wartości wyrażeń
  24.Jednomiany i sumy algebraiczne
  25.Porządkowanie wielomianów, redukcja wyrazów podobnych
  26.Działania na jednomianach i sumach algebraicznych
  27.Wyrażenia algebraiczne i procenty
 5. Równania
  28.Pojęcie równania i jego rozwiązania
  29.Rozwiązywanie równań liniowych
  30.Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem równań
  31.Rozwiązywanie zadań tekstowych z procentami z wykorzystaniem równań
  32.Przekształcanie wzorów
 6. Trójkąty prostokątne
  33.Twierdzenie Pitagorasa
  34.Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa
  35.Przekątna kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego
  36.Trójkąty o kątach 90˚, 45˚, 45˚ i 90˚, 30˚, 60˚
 7. Układ współrzędnych
  37.Punkty w układzie współrzędnych
  38.Długości w układzie współrzędnych
  39.Odcinki prostopadłe i równoległe w układzie współrzędnych, środek odcinka
  40.Pola i obwody figur w układzie współrzędnych

KLASA 8

 1. Statystyka i prawdopodobieństwo
  1.Odczytywanie danych statystycznych
  2.Średnia arytmetyczna i mediana
  3.Zbieranie i porządkowanie danych statystycznych
  4.Proste doświadczenie losowe
  5.Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego
 2. Wyrażenia algebraiczne i równania
  6.Wyrażenia algebraiczne
  7.Mnożenie sum algebraicznych
  8.Równania
 3. Figury na płaszczyźnie
  9.Własności kątów
  10.Zastosowanie własności kątów
  11.Twierdzenie matematyczne i jego dowód
  12.Nierówność trójkąta
  13.Zastosowanie nierówności trójkąta
  14.Figury przystające
  15.Cechy przystawania trójkątów
  16.Przystawanie trójkątów w dowodach twierdzeń geometrycznych
 4. Wielokąty
  17.Kąty i boki czworokątów
  18.Wielokąty foremne
 5. Geometria przestrzenna
  19.Rodzaje graniastosłupów i ostrosłupów
  20.Odcinki w graniastosłupach
  21.Pole powierzchni graniastosłupa
  22.Objętość graniastosłupa
  23.Odcinki w ostrosłupach
  24.Pole powierzchni ostrosłupa
  25.Objętość ostrosłupa
  26.Bryły – zadania
 6. Koła i okręgi. Symetrie
  27.Długość okręgu
  28.Pole koła
  29.Długość okręgu i pole koła – zadania
  30.Styczna do okręgu
  31.Wzajemne położenie dwóch okręgów
  32.Symetria względem prostej i oś symetrii figury
  33.Symetralna odcinka i dwusieczna kąta
  34.Symetria względem punktu i środek symetrii figury
 7. Kombinatoryka i prawdopodobieństwo
  35.Reguła mnożenia
  36.Zastosowania reguły mnożenia
  37.Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń
  38.Kombinatoryka a prawdopodobieństwo
 8. Matematyka i LEGO ?

  Matematyka i LEGO