Uczelnie, studenci oraz firmy dla uczniów
Kiedyś dzięki AI będziecie się mogli uczyć tutaj efektywniej

Szkoła podstawowa

7 KLASA
1. Pierwsze spotkanie z fizyką
2. Właściwości i budowa materii
3. Hydrostatyka i aerostatyka
4. Kinematyka
5. Dynamika
6. Praca, moc, energia
7. Zjawiska termiczne
8. Wielkości fizyczne, jednostki SI
9. Analiza tabel i wykresów
10. Doświadczenia fizyczne
11. Niepewność pomiarowa
12. Przeliczanie wielokrotności i podwielokrotności
13. Zależność rosnąca
14. Zależność malejąca
15. Proporcjonalność
16. Ruch jednostajny prostoliniowy
17. Ruch jednostajny przyspieszony
18. Siła ciężkości
19. Siła nacisku
20. Siła sprężystości
21. Siła oporów ruchu
22. Siła wypadkowa
23. Pierwsza zasada dynamiki Newtona
24. Druga zasada dynamiki Newtona
25. Trzecia zasada dynamiki Newtona
26. Bezwładność
27. Rzut pionowy
28. Przyrządy analogowe
29. Odczytywanie wartości z przyrządów analogowych
30. Przyrządy cyfrowe
31. Siłomierz
32. Praca
33. Moc
34. Energia kinetyczna
35. Energia potencjalna grawitacji
36. Energia potencjalna sprężystości
37. Zamiana energii na pracę
38. Związek pomiędzy energią kinetyczną i energią potencjalną grawitacji
39. Zasada zachowania energii

8 KLASA
1. Elektrostatyka
2. Prąd elektryczny
3. Magnetyzm
4. Ruch drgający i fale
5. Optyka
6. Stan równowagi termicznej
7. Przeliczanie temperatur (Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita)
8. Energia w postaci ciepła
9. Wpływ temperatury na ruch cząstek
10. Ciepło właściwe
11. Zjawisko przewodnictwa cieplnego
12. Izolacja cieplna
13. Zjawisko konwekcji
14. Zjawisko topnienia
15. Zjawisko krzepnięcia
16. Zjawisko wrzenia
17. Zjawisko skraplania
18. Zjawisko sublimacji
19. Zjawisko resublimacji
20. Wyznaczenie ciepła właściwego wody z użyciem czajnika elektrycznego
21. Masa
22. Gęstość
23. Objętość
24. Ciśnienie
25. Parcie
26. Ciśnienie atmosferyczne
27. Prawo Pascala
28. Ciśnienie hydrostatyczne
29. Prawo Archimedesa
30. Napięcie powierzchniowe
31. Elektryzowanie ciał
32. Oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimiennych
33. Przewodniki i izolatory
34. Indukcja elektrostatyczna
35. Budowa i zasada działania elektroskopu
36. Ładunek elektryczny
37. Przepływ prądu w obwodach
38. Natężenie prądu
39. Napięcie elektryczne
40. Praca i moc prądu elektrycznego
41. Opór elektryczny
42. Schemat obwodu elektrycznego
43. Izolacja
44. Bezpiecznik
45. Magnez stały
46. Zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu
47. Zachowanie igły magnetycznej w otoczeniu prostoliniowego przewodnika z prądem
48. Zasada działania kompasu
49. Bieguny magnetyczne Ziemi
50. Oddziaływanie magnesów
51. Elektromagnes
52. Oddziaływanie magnetyczne
53. Silnik elektryczny
54. Amplituda
55. Okres
56. Częstotliwość
57. Wahadło
58. Ruch drgający
59. Przemiana energii kinetycznej i energii potencjalnej sprężystości w ruch
60. Rozchodzenie się fal mechanicznych
61. Fale dźwiękowe
62. Związek między wysokością dźwięku a częstotliwością fali
63. Związek między natężeniem dźwięku a energią fali i amplitudą fali
64. Dźwięk słyszalny
65. Ultradźwięki
66. Infradźwięki
67. Rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym
68. Powstanie cienia i półcienia
69. Zjawisko odbicia światła
70. Zjawisko rozproszenia światła
71. Zwierciadło płaskie
72. Zwierciadło sferyczne
73. Zwierciadło wklęsłe
74. Zwierciadło wypukłe
75. Obraz pozorny
76. Obraz rzeczywisty
77. Zjawisko załamania światła
78. Soczewka skupiająca
79. Soczewka rozpraszająca
80. Rysowanie obrazu wytworzonego przez soczewkę
81. Krótkowzroczność
82. Dalekowzroczność
83. Rola soczewek w korygowaniu wad wzroku
84. Światło białe
85. Światło lasera
86. Fale radiowe
87. Mikrofale
88. Promieniowanie podczerwone
89. Światło widzialne
90. Promieniowanie nadfioletowe
91. Promieniowanie rentgenowskie
92. Promieniowanie gamma
93. Porównanie fal mechanicznych i elektromagnetycznych
94. Rozszczepienie światła w pryzmacie