Studenci dla uczniów
POLinfo.eu

WARIANT "ZOSTAŃ W DOMU"

Pytania i odpowiedzi

O POLinfo.eu

Co to jest POLinfo.eu?

POLinfo.eu to portal internetowy umożliwiający młodzieży szkolnej naukę przedmiotów ścisłych przez Internet.

Kto jest organizatorem POLinfo.eu?

Organizatorem jest Fundacja PW Junior, posiadająca numer KRS 0000392611, NIP 9512345988, z siedzibą znajdującą się pod adresem: 00-662, Warszawa, ul. Koszykowa 75.

Dlaczego warto zapisać się na zajęcia POLinfo.eu?

Jest wiele korzyści, dla których warto zapisać się na zajęcia POLinfo.eu, a najważniejsze to:

 • Efektywniejsza nauka – większy postęp ucznia w krótszym czasie
 • Dopasowanie poziomu i tempa zajęć do indywidualnych możliwości ucznia
 • Lepsze wyniki ucznia na egzaminach
 • Lepsze wyniki ucznia w szkole średniej
 • Dostęp do najlepszych prowadzących – pasjonatów nauk ścisłych, niezależnie jak daleko od ucznia przebywają
 • Możliwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia w czasie rzeczywistym tzn. możliwość uzyskania odpowiedzi zaraz po zadaniu pytania.
 • Kontakt ze studentami Politechniki Warszawskiej i innych uczelni
 • Studenci prowadzący zajęcia tłumaczą zagadnienia bardziej „młodzieżowym” językiem niż nauczyciele w szkole
 • Kontakt z rówieśnikami z całej Polski o podobnym poziomie wiedzy
 • Dzięki zajęciom grupowym uczeń rozwija istotne kompetencje m.in. kooperację, komunikację, pracę zespołową i myślenie krytyczne. Korzysta z wiedzy innych uczniów, o zbliżonym poziomie wiedzy.
 • Brak wykluczenia ze względów materialnych, trudności rodzinnych i środowiskowych, miejsca zamieszkania lub niepełnosprawności ruchowej

Jak skontaktować się z POLinfo.eu?

Najlepiej pisząc maila na adres info@polinfo.eu


Zajęcia online

Kto może być uczestnikiem zajęć?

Uczeń/uczennica klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, który zostanie umieszczony na Liście Uczestników.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Istnieją dwa typy zajęć: od poniedziałku do piątku lub zajęcia weekendowe.

Kiedy zaczynają się zajęcia?

Zajęcia startują 20.04.2020r. .

Jak często odbywają się zajęcia?

W przypadku zajęć od poniedziałku do piątku zajęcia odbywają się przez wszystkie 5 dni. W przypadku zajęć weekendowych zajęcia odbywają się zarówno w sobotę, jak i niedzielę.

Czy zajęcia mają swoje stałe godziny?

Tak. Każda z grup odbywa zajęcia według planu zajęć określonego dla danej klasy i zmiany godzinowej. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej w zakładce Zajęcia online.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia składają się z lekcji video i lekcji w formie konsultacji pisemnych.

Jak wyglądają lekcje video?

Lekcje video polegają na dwustronnym („widzę i mnie widzą”) kontakcie video uczestnik – prowadzący – inni członkowie grupy. Podczas zajęć video istnieje możliwości konwersacji uczestników z prowadzącym oraz innymi członkami grupy.

Czy podczas zajęć video muszę mieć włączoną kamerkę?

Jeżeli Uczestnik nie chce lub nie może brać udziału w lekcjach video, może poprosić Prowadzącego o wyłączenie obrazu z jego kamery dla innych członków grupy. Obraz video z kamery każdego Uczestnika musi być jednak widoczny dla Prowadzącego zajęcia. Uczestnik, którego nie widzi prowadzący nie może uczestniczyć w lekcjach video.

Jak wyglądają lekcje w formie konsultacji pisemnych?

Lekcje w formie konsultacji pisemnych polegają na dwustronnym („piszę i czytam, co inni napisali”) kontakcie pisemnym uczestnik – prowadzący – inni członkowie grupy.

Ile trwają zajęcia?

Lekcje video trwają 45 minut, a lekcje w formie konsultacji pisemnych 1 godzinę i 45 minut.

O czym są zajęcia?

Zajęcia prowadzone są z przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka i matematyka.

Czy zajęcia realizowane są w oparciu o podstawę programową?

Zajęcia oparte są na podstawie programowej, chociaż zakres wybranych zajęć może poza nią wykraczać.

Z jakich książek/materiałów będziemy korzystać na zajęciach?

Na zajęciach będziemy korzystać z materiałów przygotowanych przez POLinfo.eu, które oparte są o podstawę programową.

Kto sprawuje nadzór nad programem zajęć?

Nad programem zajęć POLinfo.eu, nadzór sprawuje zespół najlepszych dydaktyków, wykładowców akademickich, nauczycieli metodyków oraz nauczycieli szkolnych.

Czy zajęcia będą tylko z jednego przedmiotu (np. fizyki)?

Nie, każdy z Uczestników ma dostęp do zajęć ze wszystkich czterech przedmiotów: chemii, fizyki, informatyki i matematyki.

Czy zajęcia są indywidulane czy grupowe?

Zajęcia prowadzone są w grupach uczniów o zbliżonym poziomie wiedzy.

Ile osób liczy grupa?

Grupy liczą do 16 osób.

Ile zajęć będzie w tygodniu?

W ciągu jednego tygodnia Uczestnik odbywa 21 godzin zajęć: 10 godzin lekcji video oraz 11 godzin lekcji w formie konsultacji pisemnych.

W jaki sposób monitorowany będzie postęp ucznia?

Na koniec każdego tygodnia zajęć przeprowadzane będą internetowe sprawdziany wiedzy. Na podstawie wyników sprawdzianów wiedzy uczestnicy będą przydzielani do grup uczniów o zbliżonym poziomie wiedzy. Z tą grupą będą odbywać zajęcia przez kolejny tydzień.

Czy są zadawane prace domowe?

Nie są i nie będą.

Czy obecność na zajęciach POLinfo.eu będzie uwzględniona w szkołach?

To zależy od decyzji szkoły.

Jakim sprzętem muszę dysponować, aby wziąć udział w zajęciach?

Każdy uczestnik, aby wziąć udział w zajęciach musi posiadać komputer z działająca kamerką internetową i mikrofonem.

Dlaczego mój numer ID nie działa?

Być może nie została wniesiona odpowiednia opłata za zajęcia. Numer ID jest aktywny, gdy została wniesiona opłata za określony tydzień.

Czy mogę być w tej samej grupie, co mój kolega?

Nie, staramy się dzielić uczestników na grupy wg poziomu ich wiedzy.

Czy mogę jednorazowo skorzystać z lekcji z inną grupą o innej godzinie?

Nie.

Czy uczeń liceum może brać udział w zajęciach?

Na razie zajęcia przeznaczone są jedynie dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Decyzja o starcie zajęć dla uczniów liceów zostanie podjęta 22.04.2020r.

Do kiedy prowadzone są zajęcia online?

Zakończenie organizacji i prowadzenia zajęć online nastąpi z dniem poprzedzającym powrót uczniów do szkół. W przypadku sukcesu projektu i dużego zainteresowania zajęcia online mogą być dalej kontynuowane. Forma, organizacja i zasady kontynuacji projektu zostaną podane po podjęciu decyzji o kontynuacji projektu. Decyzję o kontynuacji projektu podejmuje organizator.

Jak będą wyglądały zajęcia po powrocie uczniów do szkoły?

Decyzję o formie i organizacji zajęć po epidemii podejmiemy, gdy będzie wiadomo, którego dokładnie dnia i na jakich warunkach uczniowie wrócą do szkół.

Rekrutacja

Co zrobić, aby zapisać się na zajęcia?

Należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce „Zajęcia online” na stronie internetowej POLinfo.eu oraz wnieść opłatę za tydzień zajęć.

Gdzie znajduje się formularz rejestracyjny?

Formularz rejestracyjny znajduje się w zakładce „Zajęcia online”.

Czy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Internecie automatycznie zostanę uczestnikiem?

Nie. Dopiero po wpłaceniu opłaty za tydzień zajęć i rozwiązaniu internetowego sprawdzianu wiedzy.

Na czym polega internetowy sprawdzian wiedzy?

Internetowego sprawdzian wiedzy składa się z kilkunastu krótkich pytań i ma na celu przydział ucznia do grupy uczestników z tej samej klasy o zbliżonym poziomie wiedzy w wybranej zmianie godzinowej.

Dlaczego przeprowadzany jest internetowy sprawdzian wiedzy?

Internetowego sprawdzian wiedzy ma na celu przydział ucznia do grupy uczestników z tej samej klasy o zbliżonym poziomie wiedzy w wybranej zmianie godzinowej.

Czy odbędzie się tylko jeden internetowy sprawdzian wiedzy?

Nie. Internetowe sprawdziany wiedzy będą przeprowadzane na koniec każdego tygodnia zajęć. Na podstawie wyników sprawdzianów wiedzy uczestnicy będą ponownie przydzielani do grup uczniów o zbliżonym poziomie wiedzy. Z tą grupą będą odbywać zajęcia przez kolejny tydzień.

Jakie są kryteria rekrutacji?

W przypadku, gdy liczba uczniów przydzielonych do grup na podstawie wyników pierwszego sprawdzianu wiedzy będzie większa niż liczba miejsc, to przydział do grup następuje wg kolejności:

 1. obecni i dotychczasowi uczestnicy zajęć PW Junior,
 2. dzieci i wnuki nauczycieli szkół współpracujących z POLinfo.eu,
 3. pozostali wg wyników sprawdzianu wiedzy od najlepszego wyniku do wyczerpania miejsc.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?

Rekrutacja rozpoczyna się 15.04.2020r.

Kiedy kończy się rekrutacja?

Gdy skończą się miejsca.

Czy rekrutacja jest możliwa tylko online?

Tak.

Czy rekrutacja jest płatna?

Nie.

W jaki sposób dowiem się, że zostałem uczestnikiem POLinfo.eu?

Na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy zostanie przesłana odpowiednia informacja.

Czy uczeń spoza województwa mazowieckiego może być uczestnikiem POLinfo.eu?

Tak, zajęcia POLinfo.eu przeznaczone są dla uczniów z całej Polski oraz Polaków mieszkających za granicą.

Opłaty

Czy udział w zajęciach jest płatny?

Tak.

Jaka jest wysokość opłat?

Opłata za 1 tydzień zajęć wynosi 300zł. W ciągu jednego tygodnia Uczestnik odbywa 21 godzin zajęć: 10 godzin lekcji video oraz 11 godzin lekcji w formie konsultacji pisemnych.

Jak często należy dokonywać opłaty za zajęcia?

Opłaty za zajęcia należy dokonywac raz w tygodniu.

Na jaki numer konta należy dokonywać opłat za zajęcia?

Indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat zostanie wysłany na adres mailowy podany w arkuszu rejestracyjnym.

Prowadzący

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia online prowadzą przede wszystkim studenci Politechniki Warszawskiej i innych uczelni. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem najlepszych dydaktyków, wykładowców akademickich, nauczycieli metodyków oraz nauczycieli szkolnych.

Rezygnacje

Czy można zrezygnować z zajęć?

Tak. Rezygnacja dotyczy wyłącznie całych dni zajęć i musi być zgłoszona minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć przewidzianych dla danego dnia.

Jak mogę zrezygnować z zajęć?

O rezygnacji z zajęć należy poinformować organizatora drogą mailową na adres rezygnacje@polinfo.eu podając w temacie maila numer ID uczestnika oraz dzień, od którego rezygnuje z zajęć. Rezygnacja z zajęć skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Czy po rezygnacji z zajęć otrzymam zwrot dokonanych opłat?

Tak. Opłaty za zajęcia mogą być zwracane.

W jaki sposób mogę uzyskać zwrot dokonanych opłat?

Aby uzyskać zwrot poniesionych opłat w treści maila z rezygnacją wysłanego na adres rezygnacje@polinfo.eu należy wpisać wnioskowaną kwotę oraz numer rachunku bankowego, na który Rodzic wnosi o zwrot. Uwaga: Zwrot opłaty nie obejmuje okresu przed zgłoszeniem rezygnacji oraz opłat za zajęcia, w których Uczestnik nie brał udziału, a w których wg programu powinien uczestniczyć.

Nasza Społeczność

Co mogę zrobić, aby pomóc w realizacji POLinfo.eu?

Należy wypełnić formularz znajdujący się w zakładce Dołącz do nas na stronie internetowej POLinfo.eu.

Chcę podziękować studentowi za jego pracę, co mogę zrobić?

Prosimy o wysłanie maila na adres dlastudenta@polinfo.eu

Czy zajęcia POLinfo.eu mają zastąpić zajęcia PW Junior w związku z epidemią?

Nie. POLinfo.eu i PW Junior to dwie niezależne od siebie inicjatywy.

Czy POLinfo.eu to projekt niezależny od zajęć PW Junior?

Tak.

Regulamin POLinfo.eu zawiera odpowiedzi na wiele pytań.


Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie w zakładce „Pytania i Odpowiedzi”, napisz maila na adres pytanie@polinfo.eu.